THƯ MỜI Mời nhà thầu tư vấn lập E-HSMT, phân tích đánh gía E-HSMT và thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu thuộc dự án: mua sắm vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn năm 2022

SỞ Y TẾ CAO BẰNG

TTYT HUYỆN TRÙNG KHÁNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TM-TTYT

Cao Bằng, ngày 09 tháng 08 năm 2022

 

 

THƯ MỜI

Mời nhà thầu tư vấn lập E-HSMT, Phân tích đánh giá E-HSDT và thẩm định E- HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu thuộc dự án:  Mua sắm vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn năm 2022

 

Kính gửi:  Các đơn vị tư vấn

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy đinh chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ nhu cầu đề xuất của các khoa chuyên môn và Biên bản họp thống nhất của Hội đồng nghiên cứu Khoa học Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh ngày 25/7/2022.;

Căn cứ Kế hoạch số 219/KH-TTYT ngày 26/7/2022 về Kế hoạch mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 của Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh;

Căn cứ Công văn số 3654/SYT-KHTC ngày 07/8/2022 về V/v cho ý kiến Kế hoạch mua sắm vật tư y tế, hoá chất phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh.

          Hiện nay Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh đang tiến hành xem xét mời Công ty tư vấn cho hạng mục sau:

          Tư vấn Lập E-HSMT, Phân tích đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT, Thẩm định KQLCN cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hoá chất phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 có giá trị  dự toán: 489.153.472 VNĐ (Số tiền bằng chữ: Bốn trăm tám mươi chín triệu một trăm năm mươi ba nghìn bốn trắm bảy mươi hai nghìn đồng chẵn).

  Đề nghị đơn vị quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia các gói thầu nêu trên nộp báo giá chi tiết chi phí tư vấn cho đơn vị mình. Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh kính mong các đơn vị tư vấn quan tâm báo giá về Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh trước 17 giờ 00 phút ngày 11/08/2022.

          Địa chỉ tiếp nhận: Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh, xóm Tân Lập, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh; Điện thoại:  0835.968.235/.

 

Nơi nhận:

- Như trên (đăng Website TTYT);

- Giám đốc TTYT;

- Các phó Giám đốc TTYT;

- Các Khoa, Phòng thuộc TTYT

- Các trạm y tế;

- Lưu: VT, KD.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

( đã ký)

 

 

Lê Xuân Thọ


Tin khác
1 2 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 16
Đăng nhập